Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

Slaatto Sag & Høvleri AS har fokus på ansvarlig innkjøp, og vi forplikter oss til å ivareta miljø og arbeidstakeres rettigheter i henhold til lover og regler.

Det er viktig for Slaatto Sag & Høvleri AS at dere som kunde skal føle dere trygge på at produktene dere kjøper av oss er fremstilt av leverandører som etterlever retningslinjene fra OECD. Vi samarbeider med våre leverandører for å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold.

Velkommen til å ta kontakt med oss om dette ved å sende en e-post til firmapost@slaatto-sag.no Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest innen tre uker.


Redegjørelse Åpenhetsloven

Bakgrunn

Slaatto Sag & Høvleri AS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles – UNGP) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sin veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. For å oppfylle loven og disse internasjonale standardene, må virksomhetene gjennomføre en prosess for aktsomhetsvurderingene som innebærer å:

a. forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer b. kartlegge og vurdere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har
forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens
forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller
forretningspartnere
c. iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser
basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger
d. følge med på gjennomføring og resultater av tiltak
e. kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative
konsekvenser er håndtert
f. sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er nødvendig.

Loven spesifiserer at:
«aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens
størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og
alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold»

I tråd med formålet om å fremme større åpenhet om risiko for menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold, pålegges omfattede virksomheter å offentliggjøre en redegjørelse om aktsomhetsvurderingene. Denne skal minst inneholde:

a. en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og
rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
b. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative
konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
c. opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for
å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Dette dokumentet har blitt utarbeidet for å oppfylle Slaatto Sag & Høvleri AS sin plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene.

Dokumentet vil oppdateres og offentliggjøres årlig innen 30. juni (krav fra og med 2023). Det
vil også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Om Slaatto Sag & Høvleri AS og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold


Generelt

Slaatto Sag & Høvleri AS er en heleid norsk industribedrift som produserer trelast, driver impregneringsverk og behandler kledning og panel ved sitt anlegg på Torpo i Ål kommune. Selskapet driver også utsalg av trelast og byggevarer fra sitt anlegg på Gol i Gol kommune.
Slaatto Sag & Høvleri AS er heleid av morselskapet Erland Slaatto Eiendom AS.
Daglig leder: Erland Slaatto
Styrets leder: Erland Slaatto
Slaatto Sag & høvleri AS teller per Q2 2024 16 ansatte.

Kjønnslikestilling

Selskapet består av 16 ansatte, hvorav 15 menn og 1 kvinne. I salgs- og administrasjons-avdelingen utgjør kvinneandelen 17%, mens i produksjonsavdelingen er det ingen kvinner. Produksjonsvirksomheter kan anses som en fysisk krevende arbeidsplass, men
vi har de siste årene modernisert produksjonslinjene og maskinparken. Det er dermed
tilrettelagt for at både menn og kvinner kan fylle alle posisjonene i produksjonen. Dette vil bli tydeliggjort i stillingsannonsene våre. Vi vil også oppfordre kvinner til å søke.
Arbeidsmiljøet i selskapet betraktes som godt, og det er ikke mottatt tilbakemeldinger om at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende.


Våre retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Ansvarlig drift og det å bidra positivt til samfunnet vi er en del av, er kjerneverdier for
Slaatto Sag & Høvleri AS. Alle våre produkter og vår virksomhet skal være i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder og standarder for anstendige arbeidsforhold. Virksomheten vår følger FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Vår overordnede tilnærming for å oppfylle vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold styres gjennom vår policy for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som omfatter både vår egen virksomhet og vår leverandørkjede.

Vi følger norsk lovverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og for likestilling og
fravær av diskriminering.

Vi forventer det samme av våre leverandører og forretningspartnere som vi krever av oss selv; at alle ansatte og andre som berøres av virksomheten behandles med respekt og verdighet.
Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere selv opptrer med seriøsitet og
aktsomhet for å unngå skader og negative konsekvenser for mennesker. Alle våre
leverandører skal leve opp til internasjonale menneskerettighetsstandarder og ILOs
kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold.

I tråd med åpenhetsloven, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet og leverandørkjede, redegjør årlig offentlig om aktsomhetsvurderingene og svarer på
informasjonsforespørsler om hvordan vi jobber for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av våre produkt.


Negative konsekvenser og vesentlig risiko avdekket gjennom våre
aktsomhetsvurderinger – og våre tiltak for å begrense risiko

Vi gjennomfører jevnlige risikovurderinger knyttet til negative konsekvenser og risiko for
mennesker knyttet til vår virksomhet. I 2023 har vi ikke avdekket faktiske negative
konsekvenser. I forbindelse med vår aktsomhetsprosess har vi vurdert risiko for både egen virksomhet og vår leverandørkjede.

Vesentlige risikoområder i vår egen virksomhet og tiltak for å begrense risiko

Den mest fremtredende risikoen for negative påvirkninger på individers liv, sikkerhet, helse,
trivsel og verdighet i vår virksomhet er potensielle skader som kan ramme ansatte i
forbindelse med produksjon. Vår risikovurdering knyttet til HMS har avdekket at de mest kritiske potensielle konsekvenser er hørselskader og personskader ved bruk av sager, kappemaskiner og løfteutstyr. Vi jobber systematisk i samarbeid med ansatte og ekstern ekspertise for å hindre at slike skader skal oppstå, gjennom våre rutiner for HMS. Disse er nærmere beskrevet i vår HMS-håndbok. Alle avvik følges opp. Vi har årlig revisjon av at internkontrollsystem følger myndighetenes krav,
og vi rapporterer årlig om HMS-status.

Vesentlige risikoområder i leverandørkjeden

Vi har gjennomgått alle våre leverandører av en størrelse som er vesentlig inn mot vår
produksjon, og vurdert risikoen for brudd i vår leverandørkjede. Generelt vurderer vi risikoen for brudd til å være lav.

Vi har en oversiktlig leverandørkjede med få leverandører utenfor Norge. Vi kjenner våre
leverandører godt gjennom etablerte partnerskap over en lang periode.
Råvarene til våre produkter er i stor grad kortreiste, og vi handler alle våre trevarer av norske og svenske forhandlere.

Risikoen for brudd knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden for våre produkter per i dag vurdert til å være lav.

Tiltak for å begrense risiko i leverandørkjeden

Vi kommuniserer tydelig forventningen om at våre leverandører følger UNGP, OECDs
retningslinjer for ansvarlig næringsliv og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige
arbeidsforhold. Våre leverandører skal kreve det samme av sine leverandører.
Dersom det oppdages brudd på menneskerettigheter og grunnleggende standarder for
anstendig arbeid hos en leverandør eller underleverandører, eller vesentlig risiko for slike
brudd, skal vi informeres omgående.

Dersom det avdekkes mulige eller faktiske brudd i leverandørkjeden, følger
vi opp gjennom dialog med den aktuelle leverandøren og aktuelle interessenter, som
fagforening. Brudd som ikke adresseres innen rimelig tid, kan føre til at kontrakt suspenderes eller termineres.

Implementering

Vi iverksetter vår forpliktelse til grunnleggende menneskerettigheter i tråd med
«aktsomhetshjulet» for ansvarlig næringsliv, anbefalt av OECD og som pekt på i
åpenhetsloven. Dette innebærer at:
• Øverste ansvar ligger hos selskapets ledelse og styre
• Forpliktelsen forankres i selskapets styringssystem og rutiner
• Alle ansatte gjøres oppmerksom på våre forpliktelser og sin rolle i å bidra til
gjennomføring
• Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for vår leverandørkjede og krever det
samme fra våre leverandører
• Vi etablerer rutiner for regelmessige aktsomhetsvurderinger og rapportering i tråd
med åpenhetsloven
• Vi følger opp informasjon om negative konsekvenser og vesentlige risiko for
ansatte og andre berørt av vår virksomhet
• Etterlevelsen av vår policy for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold gjennomgås årlig


Kontakt

For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt selskapets bærekraftsansvarlig
på E-post: firmapost@slaatto-sag.no


Revidert: 12.04.2024